nustatyti

nustatyti
nustatýti tr. K, Rtr, Š, ; SD460, Sut, N, RtŽ, L 1. visą pristatyti, pridėti ko vertikaliai: Visas kalnas rikėm nustatýtas, net marguoja Alv. Kažkur už upės, gubomis nustatytame lauke, rėkavo kiškis J.Avyž. Ir nustatė tuos kampelius tik vienom lazdelėm KrvD285. 2. visą nudėlioti: Stalas nustatýtas buteliais, valgymais, kad baimės! Krš. Lentyna buvo nustatýta buteliais Pc. Virtuvė nustatýta vienais puodais Rm. Jo kambarys nustatytas visokiais daiktais J.Balč. Karių klubo salė stalais staleliais nustatyta A.Vien. Nustãtė bankom nugarą – visa juoda Žl. | refl. tr.: Nusistatyta pilnas langas uogom Lp. Visus kampus nusistãtė vazonais 1.daug pridėti, pristatyti: Ir nustatė pirmą eilę armotų, šaudyklių LTR(Sv, Lp). O šitų (motociklų) eilios nustatýtos Krč. Žiūrėk, kiek avilių nustatýta – pilnas daržiukas LKT222(Vnd). Ant kiemo nustatė stalus [vakarienei] V.Piet. Tų vainikų nustãtė iki pat durų Jrb. Bankas nūstãtė, išvarinėjo kraują Vn. Taures nustãtė – ir sugijo Ob. 3. daugeliui liepti stovėti sustatytiems, išrikiuotiems: Te nustãtė eilužėles baltų kareivėlių JD1071.visą pripildyti stovinčių, pastatytų: Visos gatvės buvo nustatytos sargybomis . Ale nustatýta mokiniais miestas iš abiejų pusių Mlt. Seniau arklių būdavo laukai nustatýti par atlaidus Šmn. Visos gatvės arklių nustatýtos [per mugę] Krš. Nustãtė dvarelį žirgeliais (d.) Prl. 4. NdŽ visą pristatyti (pastatų): Ėmė statyti namus vienus po kitų ir nustatė visą gatvę . Dalis miesto aukštais mūriniais namais nustatýta NdŽ. Oi, kokie plotai nustatýta Sug. | refl.: Visas laukas nūsistãtęs – didelė grupinė Pvn. 5. nukaisti, nukelti į kitą vietą: Nustatýk sagoną nuo ugnies J. Kad i greit nustačiaũ puodą, ale vis tiek nubėgo Sdb. Užkursi pečių – rasi išdraskytą, užkaisi puodus – rasi nustatytus LTR(Ndz).dedant nepataikyti, pro šalį pastatyti: Stačiaũ torielką an šėputės ir nustačiaũ an žemės Ėr. 6. suteikti reikiamą padėtį, nutaikyti, sureguliuoti: Yr kas nustãto tą laikrodį Pšl. Nustačiaũ dureles kaip an plauko Slm. Sunku teip nustatýt (pasiūti), kad rūbas stovėt kai an diego Trgn. Miopa (žemažiūrė) akis yra nustatyta skleistiniams spinduliams P.Aviž. Nustatýti taikiklį NdŽ. Nustatomasis varžtas PolŽ46. | refl. tr., intr.: Gerai nusistatýk laikrodį, kad ryto[j] nepramiegotum Krs. Reguliatorius nusistatýt vagos gilumą i platumą LKKXV301(Jrb). Nusistatantis kontaktas SkŽ104. 7. N, Klt iš anksto nurodyti, nužymėti, nuskirti: O kad neturi ariamos [žemės], tai ir karvės ganyklon nevarysi. Šitaip iš seno čia (kaime) nustatyta J.Balt. Kiek kas duos – a dešimtį litų, a penkis – jau nebuvo nustatýta Jdr. Nu Užgavėnių jau austi, lig kol į lauką reiks eiti, jau buvo nustatýti laikai Plt. Miesto darbininkui darbo valandos nustatytos I.Simon. Drebėkit jūs, tarnai tamsybės, jums bausmę liaudis nustatys . Nustatýti metinį mokestį NdŽ. Viską saviškai nustatýti NdŽ. Nustatýta tvarka NdŽ. | refl.: Nusistataũ par dieną išaust tokį gabaliuką Aln. Kiek tu nusistãtęs dirbt aukščio [lovelį]? Slm. 8. remiantis kokiais duomenimis išaiškinti, patvirtinti: Kamisija nustãtė man širdies reumatą Krs. Seniūnai, būdavo, nustatýdavo nuostolius Grz. Jo kaltumas jau tikrai nustatýtas NdŽ. Laiką [senovėje] nustatýdavo [pagal žvaigždes] LKT117(Rs). Danų mokslininkai nustatė, jog prieš mūsų geležinį buvę dar žalvarinis ir akmeninis amžiai J.Jabl. Dabar tiksliai neįmanoma nustatyti, kur stovėjo gimtieji rašytojo namai . Miškininkams dažnai reikia nustatyti medžių ir ištisų medynų amžių sp. Ji mañ pasiguldė, nustãtė, kad raktikaulis lūžęs Pnd. Morfologinės normos irgi nustatomos, remiantis zanavykų tarme . [J. Jablonskis] ne vienai mokslo sričiai padėjo nustatyti terminus KlbV62(J.Balč). | refl. tr.: Nusistačiau kryptį an to kupsto LKGII587(Ar). Pačios nusistãto ligas – tokių yra bobų; i daktarai neparšneka Krš. 9. refl. Žlp nepalankiai, priešiškai nusiteikti: Jis viešai pasisakė esąs nusistatęs prieš popiežių J.Jabl. Sunku, kai žmogus vienas, ir prieš jį visi nusistatę V.Krėv. Vis daugiau jaunimo, nusistačiusio prieš fašizmą, atsidūrė kalėjimuose A.Vencl. Matyt, jau jam įkalbėta, kad iš pat mažens jis prieš mane nusistatytų I.Simon. Anam šone Nemuno – tę nusistãtę Dg. 10. refl. laikytis kokių pažiūrų, kokios nuomonės, kokio įsitikinimo: Kas lietuviškai nusistãtęs buvo, tas pasiliko Plšk. 11. refl. Š apsispręsti, pasiryžti: Nusistatýk nėkur neiti be pasiklausimo Krš. Ar man tekėt, ar teip nusistatýt gyvent? Jnšk. Širdyje ji nusistatė daryti taip, lyg kad Tautrimienės čia visai nėra I.Simon. Mat labai nusistatýt reikia, jeigu nori negert Pkr. Nusistačiaũ grynai nerūkyt, i nerūkau Jd. Griežtai nusistãtęs kovoti NdŽ. 12. LC1878,9 atleisti, pašalinti (iš darbo, iš pareigų): Ką nuo ūrėdo nustatýti KI28. Yra keli gendroliai nustatyti ir kiti į tųjų vietą nusiųsti Kel1881,184. \ statyti; antstatyti; apstatyti; atstatyti; dastatyti; įstatyti; išstatyti; paišstatyti; nustatyti; pastatyti; papastatyti; priešpastatyti; perstatyti; piestatyti; prastatyti; priešstatyti; pristatyti; razstatyti; sustatyti; pasustatyti; užstatyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nustatyti — nustatýti vksm. Žmónės laũką nustãtė gubomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nustatyti vietą — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tiksliai nustatyti buvimo vietą. atitikmenys: angl. spot pranc. situer …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • apžiūra kenksmingiesiems organizmams nustatyti — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Tam tikros oficialiai nurodytos šalies ar jos teritorijos, kelių šalių ar tik jų teritorijų dalies tikrinimas, siekiant nustatyti kenksminguosius organizmus. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • apžiūra užkrato riboms nustatyti — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Apžiūra, skirta užkrėsto arba neužkrėsto kenksmingaisiais organizmais ploto riboms nustatyti. atitikmenys: angl. delimiting survey vok. festgeschriebene Überprüfung zur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • situer — nustatyti vietą statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tiksliai nustatyti buvimo vietą. atitikmenys: angl. spot pranc. situer …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • spot — nustatyti vietą statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tiksliai nustatyti buvimo vietą. atitikmenys: angl. spot pranc. situer …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nustatymas — nustãtymas sm. (1); Ser → nustatyti: 1. NdŽ. 2. NdŽ. 3. KŽ → nustatyti 4. 4. VĮ, KŽ, Sut → nustatyti 6: Ryškumo nustatymas rš. Taikiklio nustãtymas NdŽ. 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustatinėti — KŽ 1. iter. dem. nustatyti 2: Paskui jis (vaistininkas) nužvelgė lentynas, nustatinėtas buteliukais V.Bub. Tenai pataisyta lova, pasieniais nustatinėtos skrynios, skrynikės, spintos Žem. 2. iter. dem. nustatyti 6: Fotografuojant negalima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apriboti — tr. 1. Š, Z.Žem apibrėžti, nustatyti ribą. 2. iš kraštų apsupti, apjuosti: Ant lapų – pilkšvos, kampuotos, lapo gyslutėmis apribotos dėmės rš. Tą lygumą apriboja nuo saulėtekio ir saulėleidžio slėnesnės pelkių vietos su šaltiniais LTI315. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duoti — duoti, da ( ja, ma, sti), dãvė (dẽvė) 1. tr. H daryti, kad kas gautų, galėtų paimti: Nemasink – jei duodi, duok arba griežtai atsakyk, kad negausi J. Bitėm kad duodi [cukraus], tai paskui jos atmoka Alk. Reik imt, kad duoda Dkš. Kai Die[va]s… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”